ŚWIADCZENIA, ULGI I WSPARCIE ZWOLNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWARTE W TZW. “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”

15 kwietnia, 2020 Autor kontrakty 0 thoughts on “ŚWIADCZENIA, ULGI I WSPARCIE ZWOLNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWARTE W TZW. “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ””

Niniejsze opracowanie dotyczy świadczeń, ulg i zwolnień, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Zostało ono oparte w głównej mierze o regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Ustawa”), nowelizacjami do ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz 16 kwietnia 2020 r., a także o przepisy zawarte w innych ustawach.

Opracowanie obejmuje:

I. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g ustawy)
II. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców (art. 15zzb ustawy)
III. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (art. 31zo-zs ustawy)
IV. Wprowadzenie równoważnego czasu pracy (art. 15zf ustawy)
V. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (art. 15zzc ustawy)
VI. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (do kwoty 5.000 zł) (art. 15zzd ustawy)
VII. Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców oraz zleceniobiorców (art 15zq-zx ustawy)

I Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g Ustawy).

1. Dofinansowanie przysługuje każdemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowej osobie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

2. Co obejmuje dofinansowanie:

1) wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,

2) przepisy art. 15g, zgodnie z ust. 4, stosuje się odpowiednio do stosunków cywilnoprawnych o charakterze pracowniczym, tj.:

– na podstawie umowy o pracę nakładczą,

– na podstawie umowy zlecenia,

– na podstawie innej umowy o świadczenie usług,

– albo do osoby, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

3) środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, o których mowa w punkcie 1.

3. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (czyli jeśli wniosek został złożony w I kwartale 2020 roku, to przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2019 roku, tj. kwotę 5.198,58 zł).

4. Pracodawca:

a) może wypłacić pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy danego pracownika, którego dotyczy przestój. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy danego pracownika.

b) może obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy o maksymalnie 20% (może być też mniej, np. o 10%), nie więcej niż do ½ etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy danego pracownika, i . Pracodawca musi wypłacać pracownikom wynagrodzenie zgodne z obniżonym wymiarem czasu pracy, tzn. obniżając wymiar czasu pracy musi jednocześnie obniżyć wynagrodzenie. Wynagrodzenie to w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy jest dofinansowywane do wysokości 50% wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

5. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego (tj. okresach niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) lub obniżonego wymiaru czasu pracy (dokonywanego przez przedsiębiorcę, do nie więcej niż połowy wymiaru czasu pracy), o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

6. 6.Dofinansowaniem przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony np. 20 kwietnia, to przyznane świadczenie będzie przysługiwało za cały kwiecień i od tego miesiąca należy liczyć termin 3-miesięczny.
Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracownika finansowane ze środków FGŚP obowiązują przez 180 dni od dnia ogłoszenia ustawy tj. do 27 września 2020 r. Do tego dnia przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie ze środków FGŚP.

7. Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Jeśli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP. Przedsiębiorca, który skorzysta jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS (pkt III niniejszego opracowania) oraz dofinansowania ze środków FGŚP, nie otrzyma dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy. Ponadto dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki, które nie muszą zostać odprowadzone w wyniku złożenia przez pracodawcę właściwego wniosku do ZUS. Jeśli pracodawca dostanie pozytywną decyzję w sprawie zwolnienia ze składek ZUS, to wówczas dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki, które nie muszą zostać przez niego odprowadzone.

8. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Właściwym urzędem dla przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – https://wuppoznan.praca.gov.pl/.

9. Przedsiębiorca, który wnioskuje o dofinansowanie:

1) nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek do ZUS (na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy) do końca trzeciego kwartału 2019 roku, chyba że zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia I terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

2) nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości (tj. gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – z domniemaniem niewypłacalności, gdy opóźnienia przekraczają 3 miesiące) lub, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące),

3) musiał odnotować spadek obrotów, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (okres miesiąca nie musi rozpoczynać się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego),

– nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (okres miesiąca nie musi rozpoczynać się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego),

4) d.musi ustalić w porozumieniu z organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego i przekazać kopię porozumienia okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Zgodnie z przyjętą interpretacją zawsze należy zawrzeć z pracownikami porozumienie (nawet, gdy zatrudnia się 1 pracownika), nie wystarczy aneks do umowy o pracę. W porozumieniu określa się:
– grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
– obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
– okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy.

10. Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego (np. na 1 miesiącmiesiąc w kwietniu), a następnie o dofinansowania dofinansowanie w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy (np. na kolejne 2 miesiącmiesiące w maju i czerwcu). Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski.

11. Jest też możliwe, aby jedna grupa pracowała na przestoju i w tym samym czasie druga grupa miała obniżony wymiar czasu pracy. W takim wypadku również trzeba złożyć odrębne wnioski.

12. Umowa o wypłatę świadczeń powinna zostać zawarta w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

13. Wypłata dofinansowania jest dokonywania comiesięcznie z dołu zgodnie ze złożonym przez przedsiębiorcę harmonogramem miesięcznych wypłat świadczeń.

14. Zgodnie z ust. 19, Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres przysługiwania świadczeń lub środków.

 

II Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców (art. 15zzb ustawy)

1. Zgodnie z art. 31q Ustawy, na to dofinansowanie przeznacza się środki Funduszu Pracy, w ramach ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej limitów. Co za tym idzie, udzielane jest ono do wyczerpania środków.

2. Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym bądź średnim przedsiębiorcą, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Tym samym, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

3. Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (2019). Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

4. Co obejmuje dofinansowanie:

1) wypłatę świadczeń na dofinansowanie części wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,

2) przepisy art. 15zzb, zgodnie z ust. 2, stosuje się odpowiednio do stosunków cywilnoprawnych o charakterze pracowniczym, tj.:

– na podstawie umowy o pracę nakładczą,

– na podstawie umowy zlecenia,

– na podstawie innej umowy o świadczenie usług,

– albo do osoby, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

3) środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, o których mowa w punkcie 1.

5. Pracodawca może otrzymać wynagrodzenie w kwocie:

1) jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 30% – maksymalnie 50% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiemo dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

2) jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 50% – maksymalnie 70% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiemo dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

3) jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 80% – maksymalnie 90% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiemo dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

6. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

7. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

8. Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

9. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

10. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego z względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Dla przedsiębiorców z Poznania oraz Powiatu Poznańskiego, właściwy będzie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia.

11. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

12. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 i 10, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

13. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

14. Zgodnie z ust. 6, Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres przysługiwania świadczeń lub środków.

 

III Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (art. 31zo-zs ustawy).

1. Zwolnienie przysługuje:

1) płatnikowi składek, który który:
– był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i jeżeli na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych ubezpieczonych,
– był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i jeżeli na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
–  był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i jeżeli na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

2) płatnikowi składek, który:
– był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r., czyli pracodawcy zatrudniającemu maksymalnie 9 pracowników (. i jeżeli na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,
– był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i jeżeli pracodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do CEIDG, to pracowników może być 8, ponieważ jednym z ubezpieczonym jest sam pracodawca);ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,
– był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i jeżeli na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

3) płatnikowi składek będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli:

– opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

– prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.,

– przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 15.681,- złotych (jeżeli przedsiębiorca przekroczył ten przychód w marcu, ale nie przekroczy w kwietniu, to będzie mógł złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za miesiące kwiecień i maj 2020).

2. Co obejmuje zwolnienie:

  1. W przypadku płatnika zgłaszającego do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (płacącego składki za pracowników) – zwolnienie z obowiązku opłacenia całości nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.
  2. W przypadku płatnika zgłaszającego do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (płacącego składki za pracowników) – zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% nieopłaconych należności z tytułu wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.
  3. W przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – zwolnienie z obowiązku opłacenia całości nieopłaconych należności z tytułu wszystkich składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają tylko należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Powyższe reguły stosuje się odpowiednio do pracownika wykonującego pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Niezwykle istotne jest, że zgodnie z aktualną interpretacją ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398) kryterium osobowe dotyczy liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, natomiast nie ma znaczenia ich wymiar czasu pracy („etat”). Tym samym, każdy zgłoszony do ubezpieczenia społecznego pracownik (zatrudniony) jest uwzględniany w liczbie ubezpieczonych. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnił praktykantów, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 roku, to każdego z nich wlicza się do limitu osób ubezpieczonych (maksymalnie 10).

Liczbę osób ubezpieczonych przez płatnika składek – na potrzeby limitów uprawniający do ubiegania się o zwolnienie – oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi (osoby w przedziale wiekowym 15 – 18 lat).

O zwolnienie z obowiązku opłacenia składek mogą wystąpić wszyscy płatnicy składek, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, w tym przedsiębiorcy działający w formie spółek osobowych i kapitałowych, pod warunkiem, że spełniają pozostałe kryteria określone w przepisach dotyczących zwolnienia ze składek.

Jeżeli pracodawca – płatnik składek, jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, to jego należy również wliczyć do limitów osób ubezpieczonych, ponieważ on sam będzie jednym z ubezpieczonym.

O umorzenie składek mogą ubiegać się również wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, spółki jawnej albo spółki komandytowej, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. Do osób tych (płatników) stosuje się kryteria dotyczące zakazu znajdowania się w trudnej sytuacji, a także kryterium przychodu maksymalnego 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

3. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

W związku z faktem, że chodzi o zwolnienie ze składek „nieopłaconych”, przedsiębiorca nie powinien dokonywać ich zapłaty do momentu rozpatrzenia decyzji przez ZUS w przedmiocie zwolnienia z obowiązku ich opłacenia. Jeśli przedsiębiorca dokona częściowej zapłaty składek to zwolnienie może dotyczyć tylko pozostałej, nieopłaconej części.

Jednakże, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały już opłacone. Opłacone należności z tytułu składek za marzec 2020 podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Natomiast nadal należy składać deklarację rozliczeniowe za okres, którego dotyczy nasz wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

4. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

1) dane płatnika składek:

– imię i nazwisko, nazwę skróconą,

– numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych

– numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

– adres do korespondencji;

2) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4) podpis wnioskodawcy.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

6. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE) – https://www.zus.pl/.

7. Płatnik składek jest zobowiązany przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za marzec, kwiecień i maj 2020 r. na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie tych dokumentów nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

8. ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie później niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

9. ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

10. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacja udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.

11. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

IV Wprowadzenie równoważnego czasu pracy (art. 15zf ustawy)

1. Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:

1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 Kodeksu pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i minimalnego, nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 k.p., do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub

2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3. Stronami porozumienia są pracodawca oraz odpowiednie, wymienione w ust. 4 organizacje związkowe, zakładowe organizacje związkowe bądź przedstawiciele pracowników.

4. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków

5. zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

 

IV Dofinansowanie części kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (art. 15zzc ustawy)

1. Zgodnie z art. 31q Ustawy, na to dofinansowanie przeznacza się środki Funduszu Pracy, w ramach ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej limitów. Co za tym idzie, udzielane jest ono do wyczerpania środków.

2. Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, niezatrudniającemu pracowników, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

3. Dofinansowanie obejmuje:

1) jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 30%– 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

2) jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 50%– 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

3) jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 80%– 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

4. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.

5. Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

6. Przedsiębiorca nie może otrzymać jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania w części bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

7. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego z względu na wykonywania pracy przez pracowników prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Dla przedsiębiorców z Poznania oraz Powiatu Poznańskiego, właściwy będzie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.

8. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenia, o których mowa powyżej są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

9. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o prowadzeniu działalności gospodarczej..

10. Zgodnie z ust. 6, Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres przysługiwania świadczeń lub środków.

11. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Można przyjąć, że w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, dofinansowaniem przeznaczonym na sfinansowanie tych samych kosztów będą środki przyznawane w ramach pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd ustawy).

 

V Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (do kwoty 5.000 zł) (art. 15zzd ustawy)

1. Pożyczki wypłacane są z Funduszu Pracy, w związku z czym będą udzielane do wyczerpania limitu środków.

2. Pożyczka przysługuje mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., niezależnie od tego czy zatrudnia pracowników, czy nie.

3. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskontowej weksli NBP. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

4. Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (a nie siedziby przedsiębiorcy), po ogłoszeniu naboru. Wnioski mogą być składane za pomocą systemu informatycznego https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/panelOgolny.

5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6.Powyższe zasady umorzenia pożyczki stosuje się również do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 18 kwietnia 2020 roku).

7.Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na powyższych zasadach nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

8.Wśród warunków przyznania pożyczki nie wskazano braku wcześniejszego otrzymania dofinansowania na sfinansowanie tych samych kosztów z innych środków publicznych, jednakże należy liczyć się z ryzykiem, iż otrzymanie pożyczki będzie oznaczało zakaz możliwości ubiegania się przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników o dofinansowanie przyznawane na podstawie art. 15zzc.

 

VI Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców oraz zleceniobiorców (art 15zq-zx ustawy)

1. Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu bądź osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

2.Świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, nie częściej niż raz w miesiącu.

3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

4. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości:

– 2080,00,

– jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 300,00zł, to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

– osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanej w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystającej ze zwolnienia podmiotowego z VAT świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 300,00zł.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

5. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej do 20 czerwca 2020 roku.

6. Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną składa wniosek za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. Zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku kopie umów cywilnoprawnych oraz oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzające między innymi niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

7. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi spełniać następujące warunki:

1) rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r., nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

2) rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i zawiesiła prowadzenie działalności pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Nie dotyczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która jest opodatkowana w formie karty podatkowej i która jednocześnie korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT.

7. Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną musi spełniać następujące warunki:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

9. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Autorzy:

adw. Jan Łukomski

adw. Jędrzej Niklewicz

Stanisław Stokłosa

 

Tel. 604 43 00 51

e-mail: sekretariat@lukomski-niklewicz.pl

Fotografia w nagłówku : https://www.gov.pl/web/finanse/uzupelnienie-dzialan-tarczy-antykryzysowej

Tags: , , , , , , , , ,

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności