ŚWIADCZENIA, ULGI I ZWOLNIENIA DLA PODMIOTÓW ESPORTOWYCH ZAWARTE W TZW. “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” I “TARCZY FINANSOWEJ”

4 maja, 2020 Autor e-sport 0 thoughts on “ŚWIADCZENIA, ULGI I ZWOLNIENIA DLA PODMIOTÓW ESPORTOWYCH ZAWARTE W TZW. “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” I “TARCZY FINANSOWEJ””

Niniejsze opracowanie dotyczy świadczeń, ulg i zwolnień, z których może skorzystać szeroka grupa podmiotów związanych z esportem, w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Zostało ono oparte w głównej mierze o regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Ustawa”), nowelizacjami do ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz 16 kwietnia 2020 r., a także o przepisy zawarte w innych ustawach. Większość profesjonalnych organizacji esportowych oraz organizatorów turniejów prowadzi działalność gospodarczą, w formie spółek prawa handlowego. Wielu graczy uczestniczących w turniejach oraz streamerów również ma status przedsiębiorcy. Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny sprawdzić, czy spełniają kryteria umożliwiające skorzystanie z rządowych pakietów pomocowych. Jednakże świadczenia i ulgi nie są ograniczone wyłącznie do przedsiębiorców. Także organizacje działające jako organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) mogą spróbować uzyskać świadczenia pomocowe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku graczy i streamerów, którzy zostają zatrudnieni na umowach zlecenia, jednakże nie prowadzą działalności gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przeglądem świadczeń, ulg i zwolnień, na które mogą liczyć podmioty z sektora esportowego.

Spis treści:

 1. Świadczenia dla organizacji esportowych, organizatorów turniejów bądź innych podmiotów zatrudniających pracowników.
 2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
 3. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów.
 4. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 5. Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju – dla podmiotów o statusie mikro- lub małego i średniego przedsiębiorcy.
 6. Świadczenia dla profesjonalnych zawodników, streamerów oraz innych osób związanych z produkcją treści esportowych.
 7. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 8. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
 9. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (osoby prowadzące działalność gospodarczą).
 10. Świadczenie postojowe (osoby prowadzące działalność gospodarczą).
 11. Świadczenie postojowe (osoby nieposiadające statusu przedsiębiorcy).

 

I. Świadczenia dla organizacji esportowych, organizatorów turniejów bądź innych podmiotów zatrudniających pracowników

 1. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g ustawy) – dotyczy podmiotów o statusie przedsiębiorcy i organizacji pozarządowej
 • Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno podmioty esportowe mające status przedsiębiorcy, jak i organizacji pozarządowej, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego (tj. okresach niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) lub obniżonego wymiaru czasu pracy (dokonywanego przez przedsiębiorcę, do nie więcej niż połowy wymiaru czasu pracy).
 • Dofinansowanie obejmuje:

1. wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (w przypadku profesjonalnych zawodników, w związku z zawieszeniem oraz odwołaniem rozgrywek turniejów LANowych, których pule nagród zasilały budżety wielu organizacji, można mówić przede wszystkim o przestoju ekonomicznym),

2. dofinansowanie stosuje się do osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz odpowiednio do stosunków cywilnoprawnych o charakterze pracowniczym (jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych),

3. dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (czyli jeśli wniosek został złożony w I kwartale 2020 roku, to przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2019 roku, tj. kwotę 5.198,58 zł).

 • Podmiot, który wnioskuje o dofinansowanie:

1. nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek do ZUS (na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy) do końca trzeciego kwartału 2019 roku, chyba że zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia I terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

2. nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości (tj. gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (z domniemaniem niewypłacalności, gdy opóźnienia przekraczają 3 miesiące) lub, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące),

3. musiał odnotować spadek obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług:

   • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (okres miesiąca nie musi rozpoczynać się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego),
   • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (okres miesiąca nie musi rozpoczynać się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego),

4. musi ustalić w porozumieniu z organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego i przekazać kopię porozumienia okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Zgodnie z przyjętą interpretacją zawsze należy zawrzeć z pracownikami porozumienie (nawet, gdy zatrudnia się 1 pracownika), nie wystarczy aneks do umowy o pracę. W porozumieniu określa się:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

 • Organizacja esportowa, organizator turnieju bądź inny podmiot zatrudniający pracowników:

1. może wypłacić pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy danego pracownika, którego dotyczy przestój. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy danego pracownika.

2. może obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy o maksymalnie 20% (może być też mniej, np. o 10%), nie więcej niż do ½ etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy danego pracownika. Pracodawca musi wypłacać pracownikom wynagrodzenie zgodne z obniżonym wymiarem czasu pracy, tzn. obniżając wymiar czasu pracy musi jednocześnie obniżyć wynagrodzenie. Wynagrodzenie w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy jest dofinansowywane do wysokości 50% wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 • Dofinansowaniem przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony np. 20 kwietnia, to przyznane świadczenie będzie przysługiwało za cały kwiecień i od tego miesiąca należy liczyć termin 3-miesięczny.
 • Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracownika finansowane ze środków FGŚP obowiązują przez 180 dni od dnia ogłoszenia ustawy tj. do 27 września 2020 r. Do tego dnia przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie ze środków FGŚP.
 • Podmiot może otrzymać dofinansowanie wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Jeśli podmiot otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP.

Podmiot, który skorzysta jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS (pkt III niniejszego opracowania) oraz dofinansowania ze środków FGŚP, nie otrzyma dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy. Ponadto dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki, które nie muszą zostać odprowadzone w wyniku złożenia przez pracodawcę właściwego wniosku do ZUS. Jeśli pracodawca dostanie pozytywną decyzję w sprawie zwolnienia ze składek ZUS, to wówczas dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki, które nie muszą zostać przez niego odprowadzone.

 • Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego (np. na 1 miesiąc w kwietniu), a następnie o dofinansowanie w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy (np. na kolejne 2 miesiące w maju i czerwcu). Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski .
 • Jest też możliwe, aby jedna grupa pracowników pozostawała na przestoju (np. zawodnicy) i w tym samym czasie druga grupa miała obniżony wymiar czasu pracy (np. pracownicy administracji podmiotu esportowego). W takim wypadku również trzeba złożyć odrębne wnioski.
 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 • Wypłata dofinansowania jest dokonywania comiesięcznie z dołu zgodnie ze złożonym przez przedsiębiorcę harmonogramem miesięcznych wypłat świadczeń.

 

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizację esportową, organizatora turnieju lub inny podmiot esportowy, mających status przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów (art. 15zzb ustawy) – dotyczy podmiotów o statusie przedsiębiorcy
 • Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy (będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym bądź średnim przedsiębiorcą), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (2019). Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 • Dofinansowanie obejmuje wypłatę świadczeń na dofinansowanie części wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz odpowiednio do stosunków cywilnoprawnych o charakterze pracowniczym, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych).
 • Pracodawca może otrzymać wynagrodzenie w kwocie:

1. jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 30% – maksymalnie 50% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

2. jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 50% – maksymalnie 70% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

3. jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 80% – maksymalnie 90% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

 • Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania.
 • Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
 • Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
 • Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 • Podmiot, który wnioskuje o dofinansowanie:

1. musi zanotować spadek obrotów gospodarczych w określonej wysokości (patrz punkt 4),

2. nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek do ZUS (na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy) do końca trzeciego kwartału 2019 roku, chyba że zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia I terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

3. nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości (tj. gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (z domniemaniem niewypłacalności, gdy opóźnienia przekraczają 3 miesiące) lub, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące),

 

 1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (art. 31zo-zs ustawy).
 • Zwolnienie przysługuje:

płatnikowi składek, który:

1) był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i jeżeli na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,

2) był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i jeżeli na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,

3) był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i jeżeli na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

 1. płatnikowi składek, który:

1) był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i jeżeli na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,

2) był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i jeżeli na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,

3) był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i jeżeli na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

 • Co obejmuje zwolnienie:

1. W przypadku płatnika zgłaszającego do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (płacącego składki za pracowników) – zwolnienie z obowiązku opłacenia całości nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

2. W przypadku płatnika zgłaszającego do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (płacącego składki za pracowników) – zwolnienie z obowiązku opłacenia 50%nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Powyższe reguły stosuje się odpowiednio do pracownika wykonującego pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Kryterium osobowe (tj. osób zatrudnionych u przedsiębiorcy) dotyczy liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, natomiast nie ma znaczenia ich wymiar czasu pracy („etat”). Tym samym, każdy zgłoszony do ubezpieczenia społecznego pracownik (zatrudniony) jest uwzględniany w liczbie ubezpieczonych. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnił praktykantów, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 roku, to każdego z nich wlicza się do limitu osób ubezpieczonych (maksymalnie 10).

Liczbę osób ubezpieczonych przez płatnika składek – na potrzeby limitów uprawniający do ubiegania się o zwolnienie – oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi (osoby w przedziale wiekowym 15 – 18 lat).

O zwolnienie z obowiązku opłacenia składek mogą wystąpić wszyscy płatnicy składek, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, w tym przedsiębiorcy działający w formie spółek osobowych i kapitałowych, pod warunkiem, że spełniają pozostałe kryteria określone w przepisach dotyczących zwolnienia ze składek.

 • Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

W związku z faktem, że chodzi o zwolnienie ze składek „nieopłaconych”, przedsiębiorca nie powinien dokonywać ich zapłaty do momentu rozpatrzenia decyzji przez ZUS w przedmiocie zwolnienia z obowiązku ich opłacenia. Jeśli przedsiębiorca dokona częściowej zapłaty składek to zwolnienie może dotyczyć tylko pozostałej, nieopłaconej części.

Jednakże, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały już opłacone. Opłacone należności z tytułu składek za marzec 2020 podlegają zwrotowi.

Nadal należy składać deklaracje rozliczeniowe za okres, którego dotyczy nasz wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 • ZUS przyjmuje, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (chyba, że zawarł z ZUS umowę i ją realizuje).
 • Zwolnienie z opłacania należności wobec ZUS nie jest uzależnione od uzyskania innych świadczeń pomocowych w ramach tzw. „tarcza antykryzysowej”.
 • Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 1. Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju – dla organizacji esportowych, organizatorów turniejów bądź innych podmiotów esportowych o statusie mikro- lub małego i średniego przedsiębiorcy
 • Podmioty działające jako mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, mogą ubiegać się od subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju, jeżeli odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • Subwencja to przekazanie ww. podmiotom środków pieniężnych, które, co do zasady, po 12 miesiącach od ich przyznania są zwrotne (w równych miesięcznych ratach przez okres 24 miesięcy), jednakże pod pewnymi warunkami mogą pozostać bezzwrotne do maksymalnie 75% wartości subwencji – 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia, dodatkowe 25% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od jej otrzymania, a kolejne 25% jest bezzwrotne w przypadku zanotowania przez przedsiębiorcę straty w sprzedaży na koniec 12 miesięcy.
 • Wnioskodawców podzielono na dwie kategorie – mikroprzedsiębiorców (zatrudniających przynajmniej 1 osobę w ramach stosunku pracy) oraz małych i średnich przedsiębiorców.
 • Wnioskodawca musi spełniać dodatkowe warunki: prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość), wobec przedsiębiorcy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Wysokość subwencji zależy od: statusu (mikro- lub mały i średni przedsiębiorca), wielkości spadku obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników.
 • Wniosek o subwencję składa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek przedsiębiorstwa.
 • Subwencję można wykorzystać na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (np. wynagrodzenia pracowników, rozliczenia z kontrahentami, opłaty tytułem najmu, spłata kredytów), z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji), wypłatę środków do właściciela podmiotu esportowego lub do podmiotów powiązanych z właścicielem.

 

II. Świadczenia dla profesjonalnych zawodników, streamerów i innych osób związanych z produkcją treści esportowych.

 1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (art. 31zo-zs ustawy) – dla zawodników, streamerów i innych osób związanych z produkcją treści esportowych, prowadzących działalność gospodarczą.

 

Patrz punkt I. 3. powyżej.

 

 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (art. 15zzc ustawy) – dla zawodników, streamerów i innych osób związanych z produkcją treści esportowych, prowadzących działalność gospodarczą.

 

 • Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, niezatrudniającemu pracowników, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • Dofinansowanie obejmuje:
  • dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 30%,
  • dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia – jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 50%,
  • dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia – jeżeli spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 80%
 • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych
 • Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego z względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 • Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r., a także nie mogą u niego wystąpić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 • Dofinansowanie musi być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Można przyjąć, że w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, dofinansowaniem przeznaczonym na sfinansowanie tych samych kosztów będą środki przyznawane w ramach pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd ustawy).

 

 1. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (do kwoty 5.000 zł) (art. 15zzd ustawy) – dla zawodników, streamerów I innych osób związanych z produkcją treści esportowych, prowadzących działalność gospodarczą.
 • Pożyczka przysługuje mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., niezależnie od tego czy zatrudnia pracowników, czy nie.
 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskontowej weksli NBP. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (a nie siedziby przedsiębiorcy), po ogłoszeniu naboru. (może być złożony za pomocą systemu informatycznego).
 • Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na powyższych zasadach nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Wśród warunków przyznania pożyczki nie wskazano braku wcześniejszego otrzymania dofinansowania na sfinansowanie tych samych kosztów z innych środków publicznych, jednakże należy liczyć się z ryzykiem, iż otrzymanie pożyczki będzie oznaczało zakaz możliwości ubiegania się przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników o dofinansowanie przyznawane na podstawie art. 15zzc.

 

 1. Świadczenia postojowe (art 15 zq-zx ustawy) – dla zawodników, streamerów i innych osób związanych z produkcją treści esportowych, prowadzących działalność gospodarczą.
 • Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
 • Świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, nie częściej niż raz w miesiącu.
 • Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości:

 

2.080,00 zł;

 • jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 1.300,00 zł, to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych;
 • osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanej w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystającej ze zwolnienia podmiotowego z VAT świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 1.300,00 zł.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej do 20 czerwca 2020 roku.
 • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi spełniać następujące warunki:

1. rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r., nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2. rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i zawiesiła prowadzenie działalności pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

 

 1. Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców (art 15 zq-zx ustawy) – dla zawodników, streamerów i innych osób związanych z produkcją treści esportowych, związanych kontraktem cywilnoprawnym, nie posiadających statutu przedsiębiorcy.
 • Świadczenie przysługuje zawodnikowi, streamerowi bądź innej osobie związanej z produkcją treści esportowych, związanemu umową zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług z podmiotem esportowym, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
 • Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez podmiot, z którym została zawarta ww. umowa.
 • Świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, nie częściej niż raz w miesiącu.
 • Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości:

 

2.080,00 zł;

 • jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 1.300,00 zł, to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
 • Zawodnik, streamer bądź inna osoba związana z produkcją treści esportowych, wykonująca umowę cywilnoprawną składa wniosek za pośrednictwem zatrudniającego ją podmiotu esportowego, który załącza do wniosku kopie umów cywilnoprawnych oraz oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) potwierdzające między innymi niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. Powyższe oznacza, że albo podmiot esportowy z własnej inicjatywy wystąpi o świadczenie postojowe dla swoich pracowników, albo pracownicy powinni nakłonić podmiot esportowy do wystąpienia o nie.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej do 20 czerwca 2020 roku.
 • Pracownik wykonujący umowę cywilnoprawną musi spełniać następujące warunki:

umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

 

Autorzy:

adw. Jan Łukomski

Stanisław Stokłosa

 

Tel. 604 43 00 51

e-mail: sekretariat@lukomski-niklewicz.pl

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności