Prawo sportowe

Zespół Kancelarii posiada w swoim składzie osoby mające bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów działających na rynku sportowym oraz e-sportowym. Kancelaria oferuje swoje usługi klubom, polskim związkom sportowym, sportowcom, agentom piłkarskim, producentom sprzętu sportowego, gminom posiadającym udziały w klubach sportowych, a także organizatorom i uczestnikom rozgrywek w e-sporcie.

Usługi Kancelarii obejmują następujące obszary:

Bieżąca obsługa prawna czołowego polskiego klubu piłkarskiego

Przygotowywanie i opiniowanie (w języku polskim i angielskim):

  • umów transferowych, kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, umów z członkami sztabu szkoleniowego, umów o reprezentowanie, regulaminów dyscyplinarnych i premiowania, regulaminów akademii, pakietów umów dla juniorów, opinie oraz obliczenia dot. mechanizmu solidarnościowego FIFA oraz ekwiwalentu za wyszkolenie (FIFA oraz PZPN);
  • umów sponsorskich (w tym umów z producentami alkoholi oraz firmami bukmacherskimi), umów handlowych (dostawy towarów i usług, merchandising i in.), licencyjnych, dot. przeniesienia praw autorskich oraz praw do znaków towarowych (w tym herbu klubu), umów dot. transmisji TV imprezy sportowej, umów na organizację eventów i imprez masowych, umów najmu i dzierżawy, umów z operatorem stadionu, umów ze sponsorem technicznym (dostawa sprzętu sportowego), umów z operatorem gastronomicznym, regulaminów klubów biznesu, regulaminów sklepów stacjonarnych i internetowych, regulaminów obiektów oraz imprez masowych

Reprezentowanie w postępowaniach przed państwowymi oraz sportowymi sądami i organami, w tym:

  • sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, organami skarbowymi;
  • Court of Arbitration for Sport w Lozannie (sprawy o zapłatę i odszkodowawcze przeciwko zagranicznym klubom i zawodnikom), FIFA Dispute Resolution Chamber, komisjami dyscyplinarnymi UEFA i FIFA, postępowanie mediacyjne w ramach European Club Association (wszystkie postępowania prowadzone w jęz. angielskim);
  • Komisją Dyscyplinarną PZPN, Najwyższą Komisją Odwoławczą PZPN, Komisją Ligi Ekstraklasy S.A., Komisją Licencyjną PZPN, Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN, Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN (sprawy stabilności kontraktowej)

Prowadzenie procesu przekształcania klubu sportowego

  • zmiana formy prawnej, przygotowanie dokumentów do KRS, pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przedstawienia PZPN oraz WZPN

Prowadzenie procesu zbycia akcji oraz procesu prywatyzacyjnego klubu z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektów uchwał organów stanowiących JST, organizacja i prowadzenie procesu negocjacji z oferentami, weryfikacja oferentów, sporządzenie projektów umów

Negocjowanie umów transferowych, kontraktów zawodniczych, umów sponsorskich oraz najmu stadionu, porozumień dotyczących polubownego zakończenia sporu

Bieżąca obsługa polskiego związku sportowego:

  • założenie PZS – przygotowanie statutu oraz dokumentów wewnętrznych, pomoc w przygotowaniu wniosku rejestrowego;
  • funkcjonowanie PZS – obsługa zebrań delegatów, obsługa posiedzeń zarządu, uchwały i akty wewnętrzne związku, umowy sponsorskie, umowy z członkami kadry, umowy z pracownikami związku, regulaminy rozgrywek, regulaminy dyscyplinarne, postępowania administracyjne prowadzone przez Ministra Sportu.

Obsługa e-sportu

Kancelaria świadczy usługi prawne dla profesjonalnych uczestników rynku e-sportowego: zawodników, organizatorów rozgrywek, broadcasterów oraz sponsorów.

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności