CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW UPŁYWA JUŻ 13 LIPCA

25 czerwca, 2020 Autor Uncategorized 0 thoughts on “CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW UPŁYWA JUŻ 13 LIPCA”

Z dniem 13 lipca 2020 upływa mija termin na zgłoszenie danych o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”). Dochowanie tego terminu jest szczególnie ważne, gdyż przewidziane kary za niedopełnienie obowiązku sięgają nawet kwoty 1.000.000 zł.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym, uregulowanym w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”), w którym ujawnia się osoby posiadające status „beneficjenta rzeczywistego” dla spółek prawa handlowego.

Do dokonania zgłoszenia zobowiązane są spółki wskazane w art. 58 Ustawy, tj.:

– spółki jawne,

– spółki komandytowe,

– spółki komandytowo-akcyjne,

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

– prostej spółki akcyjne,

– spółki akcyjne.

Beneficjentem rzeczywistym spółki jest każda osoba fizyczna, która posiada uprawnienia (wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych), które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na działalność danej spółki, w tym w szczególności osoby, które dysponują więcej niż 25% udziałów danej spółki lub więcej niż 25% głosów w organie stanowiącym danej spółki.

 

Sposób zgłoszenia

Zgłoszenie należy złożyć za pomocą portalu internetowego pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

Zgłoszenie może złożyć jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby.

W przypadku, gdy wymagana jest reprezentacja łączna, tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby (nie ma znaczenia kolejność składania podpisów, podpisy kwalifikowane i podpisy potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być zamieszczane w dowolnej konfiguracji).

Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

W przypadku spółki komandytowej, w której jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za spółkę komandytową działają osoby uprawnione do reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku spółek, których właścicielem jest gmina/miasto, jako beneficjenta rzeczywistego należy wskazać właściwego wójta/burmistrza/prezydenta.

  

Terminy i sankcje za brak zgłoszenia:

Termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych dla spółek to:

  • 7 dni od wpisu do KRS, dla spółek wpisanych do KRS od dnia 13 października 2019 roku,
  • Do 13 lipca, dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 roku.

Co ważne, termin 7-dniowy dotyczy także zmian we wpisie do rejestru. Oznacza to, że jeżeli dana osoba nabędzie łącznie więcej niż 25% udziałów w danej spółce lub uzyska uprawnienie do dysponowania więcej niż 25% głosów w organach danej spółki, to spółka ta jest zobowiązana zgłosić ten fakt w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie to wywołuje skutki prawne (np. dzień zawarcia umowy nabycia udziałów w spółce lub dzień rejestracji w KRS zmiany umowy spółki).

Brak zgłoszenia do Rejestru w przewidzianym terminie zagrożony jest sankcją w postaci kary pieniężnej w wysokości do 1.000.000,00 złotych.

 

W przypadku chęci skorzystania z naszych usług przy zgłaszaniu beneficjentów rzeczywistych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

– e-mail: sekretariat@lukomski-niklewicz.pl

– tel. +48 604 430 051 lub +48 509 428 522.

 

 

Tags: , , , , , , ,

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności